SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
23. novembrī, 2016
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Būvniecība
3
3

Ēku siltināšana - jaunā projektu īstenošanas kārtība (II)

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika; Avots: Altum

Lai gan šajā Eiropas Savienības (ES) fondu periodā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai, t.i., siltināšanas pasākumiem, kopumā atvēlēti 166,5 miljoni eiro, līdzekļi māju renovācijai jāparedz arī no pašu iemītnieku naudas maciņiem. Turklāt ir svarīgi noteiktos sertifikātus saņemt kvalitatīvus, jo no tiem tālākā projekta gaitā ir atkarīgs viss renovācijas process. Šajā skaidrojumā aprakstām, kā notiek projektu sagatavošana, iesniegšana un lēmuma pieņemšana “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” (“Altum”) administrētajā programmā.
īsumā
 • Lai saprastu, vai mājai ir vajadzīga siltināšana, "Altum" mājaslapā ir pieejams energoefektivitātes kalkulators.
 • Atbalsts māju siltināšanai tiek sniegts tikai ar pilnvaroto personu starpniecību.
 • Svarīgi noskaidrot, kādas ir attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.
 • Pirms iesniegt siltināšanas projektu, iedzīvotājiem par savu naudu vai arī ar pašvaldības atbalstu ir jāizstrādā energoefektivitātes projekta tehniskā dokumentācija.

Vai vajag siltināt?

Lai saprastu, vai mājai ir vajadzīga siltināšana, "Altum" mājaslapā ir pieejams energoefektivitātes kalkulators. Ar kalkulatoru redzamas attiecināmās izmaksas, kurām ir jāiekļaujas 20 gadu atmaksas periodā – šīs investīcijas ir jānosedz no siltumenerģijas ekonomijas.

Lai precīzi noteiktu sākotnējo un prognozējamo energoefektivitātes rādītāju (kWh/m2 gadā), būtu nepieciešams izstrādāt ēkas energosertifikātu. Ja vēl nav izstrādāts ēkas energosertifikāts un ir nepieciešams aprēķināt attiecināmo izmaksu lielumu kalkulatoram, par sākotnējo energoefektivitātes rādītāju var izmantot vidējo, visā Latvijā pieņemto energoefektivitātes rādītāju – 152,04 kilovatstundas uz kvadrātmetru (kWh/m2) gadā.

Precīzāku datu iegūšanai nepieciešams aptaujāt iedzīvotājus par reālajiem enerģijas patēriņiem. Pietiek ar 3-4 dzīvokļiem, lai saprastu vidējo ēkas rādītāju. Prognozējamais energoefektivitātes rādītājs ir atkarīgs no veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem, aprēķinus var veikt gan uz 70, 80 vai 90 kWh/m2 gadā.

Ar ko sākt?

Pirmais solis, ja daudzdzīvokļu mājas īpašnieki vēlas piedalīties energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, ir dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kur lemj par dalību programmā, aptuvenās ekonomiski pamatotās izmaksas un izvēl pilnvaroto personu, kas darbojas nama īpašnieku vārdā. Bieži vien tie ir māju apsaimniekotāji vai dzīvokļu īpašnieku biedrības.

Tas ir svarīgi, jo atbalsts māju siltināšanai tiek sniegts tikai ar pilnvaroto personu starpniecību. Pilnvarotajām personām noteiktie atbilstības kritēriji:

 • pilnvarotā persona, ar kuras starpniecību dzīvokļu īpašnieki var pretendēt uz atbalstu, ir juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieku vārdā īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kā arī slēgt līgumus un ar tiem saistītos darījuma dokumentus par aizdevumu, garantiju un grantu saņemšanu un veikt šo līgumu izpildi;
 • par personas pilnvarošanu ar lēmumu "par" nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā vai 100% dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā;
 • pilnvarotā persona nevar būt pakalpojuma sniedzējs, un tas nedrīkst atrasties interešu konfliktā ar pakalpojuma sniedzējiem: būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu un citiem piegādātājiem.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde

Ja iedzīvotāji ir nolēmuši pieteikties māju energoefektivitātes programmai, pirms projektu iesniegt "Altum", ir svarīgi noskaidrot, kādas ir attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

Attiecināmās izmaksas:

 • Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās. Piemēram, ārsienu un jumta konstrukciju papildu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kāpņu telpu remonts un citi darbi.
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide. Piemēram, apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa, sistēmas balansēšanas un regulēšanas uzlabošana, kanalizācijas sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas izveide, šahtu tīrīšana un citi darbi.
 • Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana. Piemēram, saules kolektoru, siltumsūkņu, granulu un šķeldas ūdenssildāmo katlu uzstādīšana un citu atjaunojamo iekārtu uzstādīšana.
 • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu autoruzraudzība un būvuzraudzība. Tiek attiecinātas autoruzrauga un būvuzrauga izmaksas.
 • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu vadīšanas izmaksas, sedzot darba samaksu pilnvarotās personas darbiniekam un atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 • Pievienotās vērtības nodoklis, ja pilnvarotā persona to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Neattiecināmās izmaksas:

 • Ēkas energoaudita sagatavošanas izmaksas.
 • Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas.
 • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksas, kas radušās pirms atbalsta piešķiršanas.

Pie neattiecināmiem izdevumiem pieskaitāmi arī neparedzēti izdevumi, kas rodas projekta īstenošanas gaitā.

Maksā vairāki tūkstoši eiro

Pirms iesniegt siltināšanas projektu, iedzīvotājiem par savu naudu vai arī ar pašvaldības atbalstu ir jāizstrādā energoefektivitātes projekta tehniskā dokumentācija –  atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 8. panta 7. punktam ir jāsaņem ēkas energoefektivitātes sertifikāts, bet atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 168. panta 2. punktam - tehniskās apsekošanas atzinums un tehniskais projekts. Svarīgi, lai dokumenti būtu kvalitatīvi, jo tie maksā gana dārgi - kopā apmēram pāris tūkstoši eiro. "Tā ir ābece būvniekiem, lai tālāk sastādītu darba tāmi, pēc kuras sāktu būvdarbus," klāsta "Altum" Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš.

Visvairāk kļūdu ir ēkas energoefektivitātes sertifikātu izstrādē, tā saucamajos energoauditos. "Piemēram, nesakrīt gala aprēķina cipari, summas nav rēķinātas ar Excel programmu, bet sarakstītas Word dokumentā," skaidro I. Salmiņš. Bet šis dokuments ir ļoti svarīgs, jo tajā redzams, cik izdevīgs mājai būs siltināšanas projekts. Sertifikāta derīguma termiņš ir desmit gadi, un atkarībā no ēkas lieluma energoauditu veic par 500 līdz 1000 eiro.

"Svarīgi, lai energoefektivitātes projekta tehniskā dokumentācija būtu kvalitatīva, jo tā maksā gana dārgi - kopā apmēram pāris tūkstošus eiro."

Kļūdas gadās arī ēkas tehniskās apsekošanas atzinumā, kura derīguma termiņš ir divi gadi un izmaksas līdz 1000 eiro. "Piemēram, būvspeciālists atzinumā uzrakstījis – sienas ir nolietojušās. Bet gribam redzēt arī korekti aprakstītas fotofiksācijas! Jo, pamatojoties uz šo dokumentu, tālāk tiek gatavots tehniskais projekts," norāda I. Salmiņš.

Dārgs – vairāki tūkstoši eiro - ir arī ēkas tehniskais projekts, kura derīguma termiņš ir divi gadi. "Tajā precīzi un detalizēti ir jāparāda, piemēram, kā būvniekam būtu jāsiltina balkons, lodžija vai telpas stūris, kā apakšā vate jālīmē, kādas skrūves jāizmanto. Tehniskā projektā jāiekļauj pilnīgi visi risinājumi, pat izmantotās naglas, jo katrs mazais nieks būs svarīgs, īstenojot projektu," klāsta "Altum" pārstāvis. "Gribam, lai iedzīvotāji saņemtu maksimāli kvalitatīvus atzinumus, jo tad arī projekts būs labs. "

Pilnvarotā persona

Pirms pieteikuma dalībai programmā iesniegšanas "Altum" pilnvarotā persona veic energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu. Ja ēkā atrodas saimnieciskās darbības veicēji, tad no tiem ir jāsaņem apliecinājums par saimnieciskās darbības veikšanu un de-minimis veidlapa, kas apliecina, ka nav saņemts ES finansējums citos projektos (par de-minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas nepārsniedz 200 000 eiro pēdējo trīs gadu laikā). 

Paralēli pilnvarotā persona konsultējas ar kredītiestādi vai citu finansētāju par finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

"Pie neattiecināmiem izdevumiem pieskaitāmi arī neparedzēti izdevumi, kas rodas projekta īstenošanas gaitā."

Kad gatava gan tehniskā, gan īpašnieku saskaņojuma dokumentācija, pilnvarotā persona "Altum" reģionālajā centrā pieslēdz attālināto darījumu sistēmu "mans.altums.lv" un elektroniski iesniedz pieteikumu dalībai programmā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, projekta tehnisko dokumentāciju un citus dokumentus.

Šo dokumentāciju "Altum" vērtē apmēram mēnesi, sniedz atzinumu par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru un par grantam, aizdevumam un garantijai atbilstošo valsts atbalsta (de-minimis) apmēru.

Ja kaut kas nav kārtībā – nekvalitatīvs tehniskais projekts, nav de-minimis veidlapas u.c., Energoefektivitātes departaments izsniedz priekšvērtējumu un lūdz projektu uzlabot.

Otrs kopīgais īpašnieku lēmums

Kad saņemts "Altum" atzinums par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, pilnvarotā persona veic piegādātāju – būvnieka, būvuzrauga, iekārtu piegādātāja u.c. - atlasi un saskaņo to ar "Altum".

Pilnvarotā persona iesniedz "Altum" granta pieteikumu, kā arī piesakās kredītiestādes vai cita finansētāja finansējumam, vai "Altum" aizdevumam. Pilnvarotā persona kopā ar finansētāju piesakās "Altum" garantijai, ja finansētājs ir kredītiestāde vai alternatīvais ieguldījumu fonds un ir pieņēmis lēmumu par kredīta garantijas nepieciešamību.

Finansētājs vai "Altum" pieņem un paziņo lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.

Kad piegādātāju un finansējuma jautājumi ir noskaidroti, dzīvokļu īpašnieki pieņem otro kopības lēmumu - par piegādātāju atlases rezultātā noteiktajām energoefektivitātes projekta īstenošanas izmaksām, par programmas ietvaros piešķirtā atbalsta - aizdevuma, granta, garantijas saņemšanu un nosacījumiem, par turpmāko aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu, par pilnvarojumu parakstīt ar programmas atbalsta saņemšanu un būvniecības nodrošināšanu saistītus līgumus u.c.

Pēc tam savukārt "Altum" pieņem lēmumu par granta un garantijas (ja nepieciešams) piešķiršanu, paziņo to finansētājam un pilnvarotai personai. "Altum" finansējuma gadījumā granta apjoms būs mazāks (no 25% līdz 35% no projekta attiecināmajām izmaksām). Kredītu "Altum" piešķir tikai tad, ja cita kredītiestāde (ar kuru "Altum" ir noslēgts sadarbības līgums programmas ietvaros) to ir atteikusi. "Altum" likme ir 1,75% gadā plus valsts aizdevuma resursu cena, aizdevuma izsniegšana un noformēšana ir bez maksas, līgumsods gadā par termiņā neveiktu procentu maksājumu - 60%. Komercbanku aizdevumu likme ir atkarīga no daudziem faktoriem un katras bankas kredītu politikas.

Pēc līguma noslēgšanas ar "Altum" par granta piešķiršanu ir iespējams saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pēc tam notiek līguma noslēgšana – pilnvarotā persona paraksta līgumus ar "Altum", ar kredītiestādi vai citu finansētāju, ar piegādātājiem un tiek uzsākta energoefektivitātes projekta īstenošana.

Viss process no pirmās dzīvokļu īpašnieku kopsapulces līdz projekta īstenošanai varētu aizņemt apmēram gadu.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI