SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
22. novembrī, 2016
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Būvniecība
2
2

Ēku siltināšana - jaunā projektu īstenošanas kārtība (I)

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika; Avots: Altum

Kopš 18. aprīļa “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” (“Altum”) pieņem pieteikumus daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai, t.i., siltināšanas pasākumiem, kuriem šajā Eiropas Savienības (ES) fondu periodā atvēlēti kopumā 166,5 miljoni eiro. Šajā skaidrojumā izklāstām, kas programmā mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo ES finansējumu, bet tā otrajā daļā - kā notiek projektu sagatavošana, iesniegšana un lēmuma pieņemšana.
īsumā
 • Abās ES fondu perioda programmās tiks renovēti apmēram 10% no Latvijā uzceltā daudzdzīvokļu māju fonda.
 • "Altum" šobrīd ir iesniegti 45 māju siltināšanas projekti, apstiprināti trīs.
 • Šobrīd grantu projekta īstenošanai izsniedz jau projekta īstenošanas laikā kopā ar aizdevumu.
 • Ja aizdevumu projektam atsaka komercbanka, projekta īstenotāji var saņemt "Altum" aizdevumu.
 • Programmas noteikumos mainīts arī dzīvokļu īpašnieku nepieciešamais balsojuma apmērs.

LV portāla publikācijā "Sāk finansēt energoefektivitātes programmu daudzdzīvokļu ēkās" jau rakstīts, ka septembra vidū Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un "Altum" noslēdza līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanai dzīvojamajās ēkās, kā arī konsultāciju sniegšanai un informēšanai par pieejamo atbalstu. ERAF atbalsts paredzēts MK noteikumu Nr. 160  "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās"  īstenošanas noteikumi" ietvaros.

Pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 166 470 588 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 141 499 999 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 24 970 589 eiro.

"Altum" šobrīd ir iesniegti 45 māju siltināšanas projekti, apstiprināti trīs – Liepājā, Vītolu ielā 27/33 un Roņu ielā 1, Tukumā, Valguma ielā 2. Visa projektu dokumentācija ir jāiesniedz elektroniski.

Nosiltinās 10% no daudzdzīvokļu fonda

Paredzēts, ka programmas ietvaros līdz 2020. gadam renovēs 1030 mājas. Iepriekšējā ES fondu periodā tika nosiltinātas 740 ēkas. Abās ES fondu perioda programmās tiks renovēti apmēram 10% no Latvijā uzceltā daudzdzīvokļu māju fonda.

"Altum" ir noslēdzis finansēšanas līgumus ar "Citadeles banku", DNB un "Swedbank". Grantu lielums ir no 25 līdz 50% no projekta attiecināmām izmaksām. Svarīgs priekšnoteikums projekta akceptam: siltuma izmaksu ekonomijai apkurei 20 gadu laikā ir jāpārsniedz projekta izmaksas.

"Programmai kvalificējas pilnīgi visas ēkas, kas atbilst MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem."

Iepriekšējā periodā ēku energoefektivitātes programmu īstenoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, tagad to dara "Altum", izveidojot jaunu Energoefektivitātes programmu departamentu. Departamenta Kompetences daļa konsultē tehniskās dokumentācijas sagatavošanā un pārbauda projekta īstenošanu –  projekta gaitā uz vietas objektā notiks vismaz trīs pārbaudes. Daudzdzīvokļu energoefektivitātes daļa izvērtē pieteikumu atbilstību programmas prasībām un nodrošina komunikāciju ar grantu saņēmējiem. Patlaban aktīvi tiek izmantots Kompetences centra atbalsts – sniegtas jau vairāk nekā 400 dažāda veida konsultācijas. Tāpat interesenti informāciju par programmu var saņemt "Altum" reģionālajos centros.

Kas mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo periodu?

Ir virkne būtisku izmaiņu tieši jaunajā programmā. Iepriekšējā programmā grantu varēja saņemt tikai pēc projekta pabeigšanas. Šobrīd grantu projekta īstenošanai izsniedz jau projekta īstenošanas laikā kopā ar aizdevumu. Līdz ar to iedzīvotājiem ir nepieciešams mazāks kredīts un ir jāmaksā arī attiecīgi zemāki aizdevuma procenti.

Jaunums ir arī tas, ka, ja aizdevumu projektam atsaka komercbanka, projekta īstenotāji var saņemt "Altum" aizdevumu (šajā gadījumā granta apmērs ir līdz 35%).

Programmas noteikumos mainīts arī dzīvokļu īpašnieku nepieciešamais balsojuma apmērs. Ja ēka ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, kādreizējo 75% vietā tagad pietiek ar divām trešdaļām jeb 66,7%. Ja ēka nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, tāpat kā iepriekš nepieciešama 100% piekrišana.

Dzīvojamajām mājām noteiktie atbilstības kritēriji

Energoefektivitātes departamenta vadītājs Ingus Salmiņš uzsver, ka programmai kvalificējas pilnīgi visas ēkas, kas atbilst MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

Dzīvojamajām mājām noteiktie atbilstības kritēriji:

 • Dzīvojamā mājā ir vismaz 5 dzīvokļi;
 • Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, ja māja sadalīta dzīvokļu īpašumos (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem);
 • Mājā esošo nedzīvojamo telpu grupu (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) platība nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības.
 • Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā;
 • 90 kWh/m2 gadā - sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš apkurei Liepājā. Sasniedzamais siltumenerģijas patēriņa līmenis apkurei pārējā Latvijas teritorijā nosakāms atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 338 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 "Būvklimatoloģija"".
 • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0.

Kritēriji saimnieciskās darbības veicējam

Dzīvokļu īpašniekiem - saimnieciskās darbības veicējiem – ir noteikti citi atbilstības kritēriji. Saimnieciskās darbības veicēji ir juridiskas personas un fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību. Par fiziskās personas saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību.

"Ietaupījums pēc renovācijas ir no 52% līdz 92%."

Dzīvokļu īpašniekam, ja tas reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs un pretendē uz atbalstu, kas kvalificējas kā komercdarbības atbalsts, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas ietvaros atbalstu sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2913. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimise atbalstam.

Šādam dzīvokļa īpašniekam atbalsts ir pieejams, ja:

 • de minimis atbalstu kopsumma nepārsniedz noteikto maksimālo (līdz 200 000 EUR) de minimis atbalsta apmēru;
 • tam uz atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamo datu bāzes informāciju nav nodokļu parādu, izņemot gadījumus, kad saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar VID par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus;
 • tas nav uzskatāms par grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • tas nedarbojas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs.

Cik maksā ēkas siltināšana?

I. Salmiņš lēš, ka būvniecības process varētu ilgt apmēram pusgadu līdz gadam un kopā ar dokumentu sagatavošanu viss process aizņem apmēram vienu gadu. Viss atkarīgs no projekta lieluma un apjoma. Būvniecības procesā dažādiem piegādātājiem tiek pārskaitīti 90% finansējuma, bet atlikušie 10% - kad "Altum" kopā ar būvvaldi pieņem ēku ekspluatācijā. "Tas būvniekam kalpo kā motivācija, lai korekti ievērotu projekta noteikumus un termiņus," saka "Altum" pārstāvis. Darbu garantijas termiņš ir divi līdz pieci gadi.

Vidējās izmaksas, siltinot ēku, ir apmēram 150 eiro uz kvadrātmetru. Ja ēkai ir trīs vai piecas kāpņu telpas, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi vienam namam izmaksā aptuveni 350 000 eiro. Darbus var veikt arī ziemā, ja izmanto augstākās kvalitātes siltināšanas materiālus – ar vēdināmām fasādēm. Tad gan projekta izmaksas būs par 100 eiro uz kvadrātmetru augstākas.

Svarīgs ir noteiktais siltumenerģijas tarifs katrā pilsētā – jo tas zemāks, jo mazākas ir arī attiecināmās izmaksas.

Pat līdz 50% mazāki maksājumi par siltumu

Siltināšanas rezultātā iedzīvotāji var iegūt pat uz pusi mazākus maksājumus par siltumenerģiju, apgalvo I. Salmiņš un ar piemēru pierāda, kāds ir ietaupījums iedzīvotājiem Liepājā, Graudu ielā. Māja pirms siltināšanas septiņos mēnešos par siltumenerģiju samaksāja 21 000 eiro, bet pēc renovācijas šajos pašos mēnešos – tikai 5000 eiro. Ietaupījums ir no 52% līdz 92%. Tiesa, vasarā maksājums ir lielāks, jo ir jāmaksā kredīts. "Bet kopējais vidējais mēneša maksājums tomēr ir mazāks," saka "Altum" pārstāvis.

Vidēji nerenovētai tipveida mājai (sērijveida) patēriņš gadā uz kvadrātmetru sastāda vidēji 180 kilovatstundas (kWh), un katras šādas mājas potenciāls pēc kvalitatīva renovēšanas procesa ir vidēji 70 kWh/m2 gadā.

Maksimālais projekta izmaksu atmaksāšanas laiks ir 20 gadi, bet, jo īsāks aizdevumu termiņš, jo mazināsies maksājamo finansējuma procentu kopsumma un uzlabosies energoefektivitātes projekta ekonomiskā pamatotība. Vienlaikus jāņem vērā, ka līdz ar to pieaugs arī iedzīvotāju ikmēneša maksājuma apmērs.


Skaidrojuma otrajā daļā - kā notiek projektu sagatavošana, iesniegšana un lēmuma pieņemšana.

Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI