SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Platace
LV portāls
29. janvārī, 2014
Lasīšanai: 10 minūtes
3
3

Stājušās spēkā izmaiņas ielu tirdzniecības organizēšanas noteikumos

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ielu tirdzniecību tirgotājs drīkst veikt tikai ar pašvaldības atļauju. Ja tirgotājam šādas atļaujas nav, to uzskata par tirdzniecību neatļautā vietā.

FOTO: Ieva Čīka/ LETA

2013.gada 21.decembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Ar grozījumiem šajos noteikumos ir paredzēts mazināt administratīvo slogu atkārtotas atļaujas saņemšanai, kā arī precizēt nosacījumus atļaujas izsniegšanai un anulēšanai.
īsumā

Grozījumi noteikumos paredz:

 • iesniedzot pašvaldībai iesniegumu pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai atkārtotai saņemšanai gada laikā pēc iepriekš saņemtās atļaujas, iesniegumā nav atkārtoti jānorāda informācija par realizējamo preču grupām, ja tā paliek nemainīga;
 • gada laikā pēc iekļaušanas tirdzniecības organizatora izveidotajā un ar pašvaldību saskaņotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā iesniegumā nav atkārtoti jānorāda informācija par realizējamo preču grupām, ja tā paliek nemainīga;
 • pašvaldībām iespēju izmantot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minētā noklusējuma piemērošanu pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanai;
 • precizē nosacījumus, kad pašvaldība ir tiesīga anulēt un neizsniegt tirdzniecības atļauju.

Kādēļ nepieciešami grozījumi?

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" bija jāveic, jo šādu uzdevumu paredz Ministru kabineta 2011.gada 29.augustā izdotais rīkojums Nr.409 "Par Pasākumu plānu administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem". Tā ir skaidrots noteikumu projekta anotācijā.

Plānā bija dots uzdevums Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām pārskatīt noteikumos ielu tirdzniecībai noteiktās prasības pašvaldības atļauju saņemšanai, izvērtējot iespējas tās vienkāršot, saglabājot pašvaldības kontroli tās noteiktajās tirdzniecības vietās.

"Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirgotājs saņēmis pašvaldības atļauju un atļauja atrodas tirdzniecības vietā."

Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Urpena norāda, ka kopumā grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz vairākiem mērķiem. Pirmais mērķis ir mazināt administratīvo slogu, paredzot atvieglotus nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai atkārtotai saņemšanai. Otrs mērķis ir precizēt noteikumus, sniedzot iespēju pašvaldībām piemērot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanai. Bet trešais mērķis ir precizēt nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanai un anulēšanai.

Mazinās administratīvo slogu

Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, iesākumā tirgotājam pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums, norādot nepieciešamo informāciju un pievienojot noteiktus dokumentus. Tie ir šādi:

 1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
 2. realizējamo preču grupas;
 3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
 4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
 5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
 6. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
 7. cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija vai saskaņojums (noteikumu 15.punkts).

Iesniedzot iesniegumu un dokumentus pašvaldībā, ir jāpainteresējas, ko paredz pašvaldības saistošie noteikumi, vai ir nepieciešams iesniegt papildu dokumentus un vai ir nepieciešams papildu saskaņojums, lai varētu atļauju saņemt.

Ar grozījumiem noteikumos ir paredzēts mazināt administratīvo slogu, tādēļ noteikumos pēc grozījumu pieņemšanas ir noteikts, ka tirgotājs iesniegumā var nenorādīt informāciju par realizējamo preču grupām, bet norādīt vai apliecināt, ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija:

 1. ja gada laikā pēc atļaujas saņemšanas iesniedz iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās;
 2. ja gada laikā pēc iekļaušanas tirdzniecības organizatora izveidotajā un ar pašvaldību saskaņotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās. (noteikumu 15.1punkts).

"Tāpat turpmāk šajos gadījumos nebūs jāpievieno saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas," skaidro Ekonomikas ministrijas pārstāve.

Pašvaldības noklusējuma tiesības atļaujas izsniegšanai

Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirgotājs ir saņēmis pašvaldības atļauju un atļauja atrodas tirdzniecības vietā. Ja tirgotājs atļauju nav saņēmis, bet tirdzniecības vietā notiek preču pārdošana, tad tā ir tirdzniecība neatļautā vietā (noteikumu 10.punkts).

Iepriekš minētā prasība nodrošināt pašvaldības atļaujas atrašanos ielu tirdzniecības vietā uz tirgotāju neattiecas, ja pašvaldība piemēro Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu pašvaldības atļaujas izsniegšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai. Šis ir jauns regulējums, kas ir ietverts noteikumu 10.1punktā.

"Tas nozīmē: ja pašvaldība būs izvēlējusies piemērot šo principu, ielu tirdzniecības atļaujai vairs nebūs jāatrodas tirdzniecības vietā, tādējādi tiks mazināts administratīvais slogs," stāsta E.Urpena. Viņa arī paskaidro, ka pašvaldība pati var izlemt, vai ieviest noklusējumu vai izdot atļaujas papīra formā. Tas nozīmē, ka pašvaldībām tiek paredzētas tiesības, nevis uzlikts par pienākumu piemērot  Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējuma principu.

"Ja pašvaldība izvēlēsies piemērot noklusējuma principu, ielu tirdzniecības atļaujai vairs nebūs jāatrodas tirdzniecības vietā."

"Ja pašvaldība pieņem lēmumu turpmāk piemērot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējuma principu, izsniedzot atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, tai šāda kārtība ir jāparedz pašvaldības saistošajos noteikumos," norāda E.Urpena.

Līdz šim neviena pašvaldība vēl šādus grozījumus saistošajos noteikumos nav izdarījusi.

Atļaujas neizsniegšana vai anulēšana

Ar grozījumiem noteikumos ir precizēti gadījumi, kad pašvaldība var atteikt izsniegt atļauju vai to anulēt. Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt atļauju ielu tirdzniecībai, ja:

 1. paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskas apbūves raksturs, un paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta neiekļaujas vēsturiskajā vidē;
 2. pašvaldība ir pieprasījusi, bet paredzētās tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas izvietojums un vizuālā kvalitāte nav saskaņota ar būvvaldi;
 3. paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;
 4. paredzētajā tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā varētu tikt bojāta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zaļā zona un apstādījumi;
 5. paredzētajā tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā tirdzniecībai paredzēto preču grupas neatbilst pašvaldības noteiktajām (atļautajām) realizējamo preču grupām attiecīgajā tirdzniecības vietā;
 6. paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos un tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
 7. tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora darbībā gada laikā atkārtoti konstatēti pārkāpumi attiecībā uz tirgotāja un tirdzniecības organizatora pienākumiem kārtības nodrošināšanai un tirdzniecības vietās realizējamām preču grupām;
 8. iesnieguma iesniedzējs pašvaldībai apzināti ir sniedzis nepatiesas ziņas (noteikumu 29.punkts).

Pašvaldība ir tiesīga anulēt tirdzniecības atļauju tirgotājam, ja tā ir konstatējusi pārkāpumus attiecībā uz tirgotāja un tirdzniecības organizatora pienākumiem kārtības nodrošināšanai un tirdzniecības vietās realizējamām preču grupām, tai skaitā:

 • atļaujas saņēmējs apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;
 • patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;
 • bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas sākotnēji tirdzniecībai paredzēto preču grupas;
 • atļauja ir nodota citai personai;
 • tirdzniecības dalībnieks neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei;
 • nav ievērotas pašvaldības noteiktās prasības kārtības nodrošināšanai tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā (noteikumu 27.punkts).
Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI