SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Vidaga Daniševska
Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes vecākā juriste
23. janvārī, 2013
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Parādu piedziņa
8
8

Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzība

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Lai arī zvē­ri­nā­tu tie­su iz­pil­dī­tā­ju pro­fe­si­ja sabiedrībā bie­ži vien ir neiz­pras­ta un, uz­dro­ši­nos teikt, - pat nīs­ta, to­mēr Latvijas Republikas Sa­tver­sme aiz­stāv ik­vie­nas personas tie­sī­bas saņemt at­lī­dzību, arī zvē­ri­nā­ta tie­su iz­pil­dī­tā­ja tie­sī­bas par vi­ņa veik­to dar­bu sa­ņemt atbilstošu at­lī­dzī­bu. Tiesiskais regulējums noteic, ka zvē­ri­nā­tam tie­su iz­pil­dī­tā­jam ra­du­šos sprie­du­ma iz­pil­des iz­de­vu­mus pamatā sedz parādnieks.
īsumā
  • Zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību regulē MK noteikumi, tiesu izpildītāji nevar paši sev noteikt atlīdzību vai to vispār neprasīt.
  • Civilprocesa likums noteic, ka sprieduma izpildes izdevumi jāsedz parādniekam.

Latvijas Republikas Satversmes 106. un 107.pants noteic, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu. Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Minētie panti tātad garantē personas tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un tiesības par veikto darbu saņemt atbilstošu samaksu.

Zvērināti tiesu izpildītāji savu amata atlīdzību nenosaka pēc brīvas gribas, katrā gadījumā atsevišķi izlemjot personai maksājamo amata atlīdzības apmēru. Amata atlīdzība ir noteikta ar Ministru kabineta noteikumiem, un zvērināts tiesu izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt atšķirīgu atlīdzību vai vispār neprasīt atlīdzību par konkrētu amata darbību veikšanu.

Civilprocesa likums noteic, ka sprieduma izpildes izdevumi jāsedz parādniekam. Tādējādi neatkarīgi no tā, vai parādnieks labprātīgi samaksās parādu piedzinējam nolēmumu izpildes laikā vai būs aizmirsis par savu parādu un tāpēc uzskatīs, ka atlīdzība zvērinātam tiesu izpildītājam nav jāmaksā, parādnieks ir tas, kurš pamatā sedz zvērinātam tiesu izpildītājam radušos sprieduma izpildes izdevumus, tai skaitā amata atlīdzību.

Kopš 2012.gada 1.septembra, stājoties spēkā Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm", tiesu izpildītāju amata atlīdzības samaksas aprēķināšanas kārtība ir būtiski mainījusies. Tagad zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība (sprieduma izpildes izdevumi) piedziņas lietās veidojas no šādām pozīcijām:

  1. fiksētā amata atlīdzība;
  2. amata atlīdzības takse procentos, kas tiek aprēķināta no atgūtās (piedzītās) summas;
  3. tiesu izpildītājam radušies nepieciešamie izdevumi;
  4. amata atlīdzības par kustamās mantas aprakstīšanu atbilstoši aprakstāmo mantu skaitam un par mantas glabātāja nomaiņu (ja izpildu lietā veikta kustamās mantas aprakstīšana).

Līdz 2012.gada 31.augustam (ieskaitot) zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzību noteica Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm".

Fiksētā amata atlīdzība

No 2012.gada 1.septembra amata atlīdzības takses aprēķināšanas kārtība ir mainījusies tieši attiecībā uz amata atlīdzību, kas veidojas no zvērināta tiesu izpildītāja veiktajām amata darbībām, piemēram, par aprēķina sastādīšanu un nosūtīšanu.

Civilprocesa likums nosaka precīzas vadlīnijas, kā zvērinātam tiesu izpildītājam izpildāmi nolēmumi, paredzot obligāti veicamo darbību kopumu, kuru zvērināts tiesu izpildītājs nevar ignorēt un pārkāpt. Tādējādi zvērinātam tiesu izpildītājam, lai viņš varētu piedzīt, teiksim, uzturlīdzekļus, jānosūta konkrēts dokumentu kopums, piemēram, paziņojums parādniekam par pienākumu izpildīt nolēmumu, rīkojumi kredītiestādēm vai darbavietai naudas līdzekļu ieturēšanai, jāsastāda aprēķins par sprieduma izpildes izdevumiem un jāveic citas darbības.

"Civilprocesa likums nosaka precīzas vadlīnijas, kā zvērinātam tiesu izpildītājam izpildāmi nolēmumi, paredzot obligāti veicamo darbību kopumu, kuru zvērināts tiesu izpildītājs nevar ignorēt."

Iepriekš MK noteikumi paredzēja, ka par šādu dokumentu nosūtīšanu parādniekam jāmaksā Ls 5,25. Līdz ar to sprieduma izpildes izdevumi auga proporcionāli nolēmuma izpildes ilgumam – jo ilgākā laikā zvērinātam tiesu izpildītājam vajadzēja izpildīt nolēmumu un jo vairāk amata darbības vajadzēja veikt, jo veidojās lielāki sprieduma izpildes izdevumi, un otrādi – jo ātrāk parādnieks samaksāja izveidojušos uzturlīdzekļu parādu, jo ātrāk izpildu lietvedība tika pabeigta un mazāki sprieduma izpildes izdevumi bija izveidojušies.

Šobrīd atlīdzība par šādām amata darbībām vairs netiek prasīta, tā vietā katrā izpildu lietā par piedziņu tiek aprēķināta konstanta, vienu reizi maksājama fiksēta summa. Tāpat gan iepriekš, gan šobrīd sprieduma izpildes izdevumu kopsummā tiek rēķināta amata atlīdzības takse procentos no atgūtās summas atbilstoši noteikumos noteiktajam apmēram un izpildes laikā radušies nepieciešamie izdevumi.

Par katru izpildu lietu tiesu izpildītājam tiek aprēķināta fiksētā summa šādā apmērā:

Piedzenamā summa, Ls Amata atlīdzība, Ls
līdz 50 25
51–100 40
101–500 60
501–3000 80
3001–10 000 120
10 001–100 000 160
vairāk par 100 000 200

Piemēram, ja zvērinātam tiesu izpildītājam jāizpilda nolēmums par parādu Ls 100 apmērā, fiksētā amata atlīdzības summa būs Ls 40, kurai klāt tiks rēķināta amata atlīdzības takse procentos un radušies nepieciešamie izdevumi.

Amata atlīdzības takse procentos

MK noteikumi paredz, ka papildus amata atlīdzībai un izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem tiesu izpildītājs saņem amata atlīdzību procentos no atgūtās summas šādā apmērā:

Atgūtā summa, Ls

Amata atlīdzības takse procentos

līdz 3000 15%
no 3001 līdz 10 000 Ls 450 + 10% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz Ls 3000
no 10 001 līdz 100 000 Ls 1150 + 5% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz Ls 10 000
no 100 001 līdz 500 000 Ls 5650 + 3% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz Ls 100 000
no 500 001 līdz 1 000 000 Ls 17650 + 2% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz Ls 500 000
vairāk par 1 000 000 Ls 27650 + 1% no faktiski atgūtās summas, kas pārsniedz Ls 1 000 000

Aprēķinot amata atlīdzības taksi procentos, zvērinātam tiesu izpildītājam jāņem vērā kopējā atgūtā naudas summa. Atgūtā summa nozīmē to summu, ko zvērināts tiesu izpildītājs atguvis un  kurā nav iekļauti citi zvērinātam tiesu izpildītājam pienākošies sprieduma izpildes izdevumi. Piemēram, ja zvērinātam tiesu izpildītājam jāpiedzen parāds Ls 9000 un visa summa ir piedzīta ar vienu reizi, tad galējā amata atlīdzības takse procentos nevar pārsniegt summu, kas ir norādīta  tabulas otrajā rindkopā, kas ir Ls 1050,00 (Ls 450+Ls 600 (10%xLs 6000)) bez PVN.

Savukārt, ja šie Ls 9000 tiek atgūti pa daļām, piemēram, vispirms Ls 3000 un tad – Ls 6000, tādā gadījumā, aprēķinot taksi procentos no Ls 3000, tiek piemēroti 15%, savukārt no Ls 6000 – otrā rindkopā norādītā formula. Turklāt, rēķinot kopējo taksi procentos, zvērinātam tiesu izpildītājam jāseko līdzi, lai takse procentos nepārsniegtu to summu, kas viņam pienāktos, vienā reizē ieturot  kopējo parāda summu. Jo, ja zvērināts tiesu izpildītājs pa trīs reizēm piedzītu Ls 3000 un katru reizi piemērotu 15% amata atlīdzību, kopējā amata atlīdzība pārsniegtu otrajā rindkopā norādīto taksi (Ls 450x3=Ls 1350) bez PVN.

Aprēķinot amata atlīdzības taksi procentos, pastāv vēl vairākas nianses, kas atsevišķi šajā rakstā netiks apskatītas.

Tiesu izpildītājam radušies nepieciešamie izdevumi

Tie ir nepieciešamie izdevumi jeb izdevumi, kas zvērinātam tiesu izpildītājam rodas nolēmuma izpildes gaitā, ja tiek iesaistīti citi pakalpojumu sniedzēji, bez kuriem zvērināti tiesu izpildītāji nevar iztikt. Piemēram, šādi izdevumi var būt par sludinājuma publicēšanu oficiālajā izdevumā  "Latvijas Vēstnesis", pasta izdevumi par vēstuļu nosūtīšanu, kancelejas izdevumi, informācijas pārbaudīšana ārējos reģistros, piemēram, Iedzīvotāju reģistrā pārbaudot personas deklarēto dzīvesvietu vai arī to, vai persona ir laulībā.

"Parādnieka interesēs bija un arī šobrīd ir segt radušos parādu un sprieduma izpildes izdevumus pēc iespējas ātrāk."

Nepieciešamo izdevumu apmēru regulē Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.670 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību", kas ir spēkā no 2011.gada 2.septembra. Saskaņā ar šiem noteikumiem daļa no nepieciešamo izdevumu apmēra ir stingri noteikta. Proti, maksa par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu ir Ls 0,10 par katru nobraukto kilometru, savukārt maksa par A4 lapas kopijas izgatavošanu ir Ls 0,10 vai Ls 0,14 atkarībā no tā, vai tiek kopēta abpusēja lapas kopija vai kopēta viena lapa.

Savukārt ir vairāki pakalpojumu veidi, kuru izmaksas nav iespējams precīzi definēt visiem gadījumiem, jo pakalpojumu sniedzēju cenrādis un pakalpojuma veids var atšķirties. Tādos gadījumos izdevumi tiek aprēķināti, ievērojot pakalpojuma sniedzēja noteikto izcenojumu.

Kustamās mantas aprakstīšana

Ja izpildu lietā par piedziņu būs jāapraksta arī kustamā manta, tad papildus minētajām trim sastāvdaļām (nepieciešamie izdevumi, amata atlīdzības takse procentos un fiksētie izdevumi) zvērināts tiesu izpildītājs drīkst rēķināt klāt amata atlīdzību par kustamās mantas aprakstīšanu, atbilstoši aprakstāmo mantu skaitam, un par mantas glabātāja nomaiņu.      

Pārejas noteikumi

Esošais regulējums ir padarīts vienkāršāk saprotams visām izpildu lietā iesaistītajām pusēm, un tādējādi tām ir vieglāk paredzēt aptuveno sprieduma izpildes izdevumu kopsummu, kas būs maksājama zvērinātam tiesu izpildītājam. Vēl būtiski atgādināt – nepieciešamie izdevumi var palielināties neatkarīgi no izpildu lietvedības ilguma. Tādējādi parādnieka interesēs bija un arī šobrīd ir segt radušos parādu un sprieduma izpildes izdevumus pēc iespējas ātrāk.

"Jaunās amata atlīdzības takses pilnībā attieksies uz tām lietām, kuras ievestas no 2012.gada 1.septembra."

Jaunais regulējums par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm paredz pārejas noteikumus attiecībā uz izpildu lietām, kas ieviestas līdz 2012.gada 1.septembrim. Proti, ja izpildu lieta ieviesta līdz 2012.gada 31.augustam, par amata darbībām, kas veiktas līdz 2012.gada 31.augustam, amata atlīdzība aprēķināma, salīdzinot abus regulējumus:

  1. ja amata atlīdzība, kas veidojas no zvērināta tiesu izpildītāja veiktajām amata darbībām, pārsniedz fiksēto amata atlīdzības apmēru, piemērojami Ministru kabineta noteikumi Nr.1075 (iepriekšējie) un šajā gadījumā papildus fiksēto amata atlīdzību ņemt nedrīkst;
  2. ja amata atlīdzība, kas veidojas no zvērināta tiesu izpildītāja veiktajām amata darbībām  nepārsniedz noteikumos Nr.451 fiksēto atlīdzības apmēru, par turpmākajām zvērināta tiesu izpildītāja amata darbībām piemērojama noteikumos Nr.1075 noteiktā takse, līdz tiek sasniegts fiksētais amata atlīdzības apmērs. Šajā gadījumā papildus fiksēto amata atlīdzību ņemt nedrīkst.

Jaunās amata atlīdzības takses pilnībā attieksies uz tām lietām, kuras ieviestas, sākot no 2012.gada 1.septembra, un tieši šajās lietās tiek rēķināta fiksētā amata atlīdzība. Savukārt izpildu lietās, kas ieviestas pirms šī datuma, sprieduma izpildes izdevumi tiek rēķināti, ņemot vērā gan noteikumus Nr.1075, gan jaunos amata atlīdzības noteikumus.  

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI