SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Santa Galiņa
LV portāls
19. aprīlī, 2024
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
5
5

Kā pārliecināties, ka bērnu nometne ir droša

FOTO: Freepik.

Tuvojas skolēnu vasaras brīvlaiks, kad bērniem tiek piedāvāts saturīgi pavadīt laiku dažādās nometnēs. Piedāvājums ir gana plašs un reizē saistās ar dažādiem riskiem. Skaidrojam, kā vecākiem izvēlēties bērnam drošu vasaras nometni un ar ko jārēķinās, ja bērns apmeklē nereģistrētu nometni.  

īsumā
  • Lai nometne tiktu uzskatīta par legālu jeb atbilstošu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tās organizatoram jāveic vairāki priekšdarbi.  
  • Lai nometņu darbību sakārtotu un padarītu caurredzamāku, VISC ieviesis Nometņu reģistru, kas atrodams tīmekļvietnē nometnes.gov.lv 
  • Tomēr nevajadzētu uzskatīt, ka ikviena reģistrā iekļautā nometne ir pilnībā saskaņota ar uzraugošajām institūcijām un ir bērniem droša. 
  • Vecākiem ir tiesības pirms bērna piedalīšanās konkrētajā nometnē prasīt organizatoriem uzrādīt nepieciešamās atļaujas.  
  • VISC: “Ja nometne tiek organizēti nelegāli, tad tās organizatori faktiski neuzņemas atbildību par bērna drošību.” 
  • BAC: “Var tikt vērtēta arī vecāka atbildība par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, atstājot bērnu augstu drošības risku vidē.” 

Bērnu nometne ir mērķtiecīgi organizēts pasākums, kurā vairāk nekā puse dalībnieku ir bērni un kura mērķis ir saskaņā ar nometnes programmu nodrošināt dalībniekiem saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sekmēt vispusīgu attīstību, skaidrots bērnu nometņu darbību regulējošajos Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”. 

Turpat arī norādīts, ka pēc diennakts laika, kurā dalībnieks uzturas nometnē, izšķir dienas nometni jeb nometni bez nakšņošanas un diennakts nometni – nometni ar nakšņošanu.  

Nometnes dalībnieki var tikt izmitināti telpās, ārpus telpām vai abējādi, piemēram, ja programmā iekļauts pārgājiens ar nakšņošanu teltīs.  

Nometnes tiek iedalītas arī pēc dalībnieku sastāva – atvērta un slēgta tipa nometnēs. Atvērta tipa nometnēs var piedalīties jebkurš bērns, savukārt slēgta tipa nometnes organizē kādas interešu izglītības programmas ietvaros konkrētā pulciņa dalībniekiem.   

Nometņu organizētājam jāsaņem pozitīvi uzraugošo iestāžu atzinumi  

MK noteikumi paredz, ka bērnu nometnes drīkst organizēt valsts un pašvaldību institūcijas (vispārizglītojošās skolas, sporta skolas, mākslas skolas, mūzikas skolas, bērnu un jauniešu centri), fiziskas personas, ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas Komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, un juridiskas personas. 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) norāda: lai nometne tiktu uzskatīta par legālu jeb atbilstošu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tās organizatoram jāveic vairāki priekšdarbi.  

Pirmkārt, jānoslēdz līgums ar tādu nometnes vadītāju, kurš apguvis bērnu nometņu vadītāju kursu 72 stundu programmu “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības metodika”, nokārtojis pārbaudes darbu un saņēmis bērnu nometņu vadītāja apliecību (tā ir derīga piecus gadus).  

Organizatoram jāizstrādā arī nometnes programma, darba kārtības, drošības un iekšējās kārtības noteikumi.  

Tāpat nometni nedrīkst rīkot, pirms nav saņemts pozitīvs atzinums no: 

  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām; 
  • Veselības inspekcijas (VI) par to, ka nometne ir gatava uzsākt darbību. 

Pirms nometnes norises Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) jāreģistrē dalībnieku ēdināšanas pakalpojums.  

Visbeidzot, organizētājam par nometnes organizēšanu un darbības sākuma datumu mēnesi pirms nometnes darbības sākuma jāinformē pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā tā notiks. 

Legālās nometnes iekļautas Nometņu reģistrā  

Lai gan saskaņā ar Izglītības likuma 67. pantu par normatīvajos aktos noteikto bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšanu bērnu nometnes organizētājam piemērojams naudas sods, netrūkst gadījumu, kad nometnes tiek organizētas bērniem nedrošos apstākļos, proti, bez saskaņojuma ar uzraugošajām iestādēm.  

Lai nometņu darbību sakārtotu un padarītu caurredzamāku, VISC ieviesis Nometņu reģistru.   

Visas reģistrētās nometnes ir atrodamas VISC uzturētajā tīmekļvietnē nometnes.gov.lv. “Ja nometne šajā tīmekļvietnē nav atrodama, tad tā ir nelegāla un bērnus uz šādu nometni sūtīt neiesakām,” LV portālam paskaidro VISC.  

Nometņu reģistrā vecāki var atrast informāciju par sevi interesējošo bērnu nometni, izmantojot meklēšanu gan pēc datiem, gan atrašanās vietas Latvijas kartē.  

Taču nevajadzētu uzskatīt, ka ikviena reģistrā iekļautā nometne ir pilnībā saskaņota ar uzraugošajām institūcijām un ir bērniem droša. Katrai tīmekļvietnē nometnes.gov.lv iekļautajai nometnei līdzās ir atrodama arī informācija par tās statusu.  

Ar zaļas krāsas atzīmi tiek norādītas nometnes, kuru organizators nometnes darbību ir saskaņojis ar uzraugošajām institūcijām. Ar dzeltenas krāsas atzīmi norādītas nometnes, kuru darbība ir daļēji saskaņota ar uzraugošajām institūcijām. Savukārt ar pelēkas krāsas atzīmi norādītas nometnes, kuras ir pievienotas reģistram, bet par kurām nav iegūtas ziņas, ka tās savu darbību ir saskaņojušas ar uzraudzības iestādēm.  

Papildus tam VISC norāda, ka nometnes vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju, kā arī VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka šī nometne ir saņēmusi atzinumu no iestādes.  

Tātad zaļās krāsas atzīme apstiprina vien atzinuma saņemšanu, nevis to, ka tas ir pozitīvs un atļauj nometnei uzsākt darbību.  

Lai novērstu to, ka nometņu organizatori reģistrā negodprātīgi norāda informāciju par atzinumu saņemšanu, pat ja tie ir negatīvi, 2023. gada rudenī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 981, kas citastarp precizēja, ka pirms nometnes darbības uzsākšanas organizētājam jāsaņem VUGD izsniegts pozitīvs atzinums par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām un VI izsniegts pozitīvs atzinums par to, ka nometne ir gatava uzsākt darbību.  

Svarīgi! Vecākiem ir tiesības pirms bērna piedalīšanās konkrētajā nometnē prasīt organizatoriem uzrādīt nepieciešamās atļaujas.  

Plašāk par tēmu >> 

Kāpēc ir svarīgi pārliecināties, vai nometne ir legāla 

Reģistrēta nometne vecākiem ir pirmā garantija, ka tās uzsākšanai un darbībai ir saņemti atbildīgo institūciju saskaņojumi, kā arī izstrādāti visi nepieciešamie dokumenti, lai nometne būtu bērniem droša. Turklāt ir ļoti svarīgi sazināties ar nometnes vadītāju un noskaidrot jautājumus par bērnu izmitināšanu, ēdināšanu, programmu, drošības pasākumiem. Ja nometne tiek organizēti nelegāli, tad tās organizatori faktiski neuzņemas atbildību par bērna drošību,” LV portālam norāda VISC. 

Tāpat VISC uzsver, ka vecākiem ir būtiski noslēgt līgumu ar nometnes organizatoru, jo pretējā gadījumā organizators neatbild par bērna dalību nometnē.  

Savukārt Bērnu aizsardzības centrs (BAC) vērš uzmanību uz vecāku atbildību. “Ņemot vērā Civillikuma 177. pantā noteikto, bērna vecāku pienākumus ir rūpēties par bērna drošību, tāpēc aicinām bērna vecākus pārliecināties par to, ka nometne ir reģistrēta. Pretējā gadījumā var tikt vērtēta arī vecāka atbildība par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, atstājot bērnu augstu drošības risku vidē,” paskaidro BAC.  

Ja ir radušās aizdomas, ka nometne ir nelegāla vai arī tajā tiek pārkāpti noteikumi, kas ietekmē bērnu drošību, tad jāinformē BAC, kas veiks pārbaudi nometnē, konstatēs pārkāpumus, kā arī piemēros sodu, ja tas būs attiecināms, norāda VISC.  

Savukārt BAC papildina: konstatējot nereģistrētas bērnu nometnes darbību un augstus drošības riskus, lai nodrošinātu bērnu drošību un citu tiesību ievērošanu, BAC var lūgt vecākiem nekavējoties ierasties pakaļ bērniem, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī Valsts policiju un/vai bāriņtiesu.  

 

UZZIŅAI

Publikācijas tapšanas laikā izskatīšanai Saeimā tika iesniegts likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā”, kas paredz deleģēt Ministru kabinetu noteikt prasības bērnu nometņu vadītājiem un darbiniekiem, prasības bērnu nometņu vadītāju profesionālās kompetences pilnveidei, kā arī kārtību, kādā izsniedz, reģistrē, aptur vai anulē bērnu nometnes vadītāja apliecību.

“Šobrīd nav pilnvarojuma un noteikumos Nr. 981 nav paredzēta kārtība attiecībā uz nometnes vadītāja apliecības darbības apturēšanu vai anulēšanu. Nav pieļaujama situācija, ka kompetentajai institūcijai (Valsts policija, Veselības inspekcija, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests, Pārtikas un veterinārais dienests vai Bērnu aizsardzības centrs), uzsākot izmeklēšanu vai pārbaudi par iespējamu nometnes vadītāja pārkāpumu vai to konstatējot, kā arī gadījumā, ja nometnes vadītājs neatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām, nometņu vadītājam saglabātos tiesības vadīt kādu citu nometni. Tādēļ ir nepieciešams noteikt, kādos gadījumos tiek apturēta vai anulēta bērnu nometnes vadītāja apliecība,” paskaidrots likumprojekta anotācijā.

 

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI