SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Solvita Cīrule
ģimenes tiesību juriste
18. janvārī, 2013
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tieslietas
2
7
2
7

Piedzinēja tiesības atgūt uzturlīdzekļu parādu

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla kolāža

Uzturlīdzekļu garantiju fonds šogad palielinājis izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru. Pienākums segt fonda izmaksātās un tiesas piespriestās uzturlīdzekļu summas starpību ir parādniekam.
īsumā
 • Ja vecāks uzturlīdzekļu parādnieks tiesas lēmumu nepilda labprātīgi, vecākas uzturlīdzekļu piedzinējam jādodas pie zvērināta tiesu izpildītāja.
 • Ja piedziņa no parādnieka nebūs iespējama, uzturlīdzekļus maksās valsts.
 • Starpība starp UGF izmaksātajiem līdzekļiem un tiesas piespriesto uzturlīdzekļu summu nepazūd.
 • Uzturlīdzekļu parādam nav noilguma – līdz pat parādnieka mūža beigām tiesu izpildītājam būs iespējams vērst piedziņu uz jebkuru viņa mantu, arī pensiju.

Civillikumā noteiktais pienākums dot uzturu saviem bērniem ir vecāku beznosacījuma pienākums. Tas, ka bērns nedzīvo kopā ar kādu no vecākiem vai pat aizgādības tiesību atņemšana vienam vai abiem no vecākiem, neatbrīvo tos no uzturēšanas pienākuma. Visiem bērniem ir vienādas tiesības, un nav nekādas nozīmes – bērns dzimis laulībā vai nereģistrētā kopdzīvē. Tāpat nav atšķirību tēva un mātes juridiskajā statusā attiecībā par uztura došanas pienākumu - abiem vecākiem ir pilnīgi vienādas gan tiesības, gan pienākumi.

Brīdī, kad mamma vai tētis, kas īsteno bērnu uzraudzību un aprūpi, apzinās, ka viens vairs nespēj nodrošināt savam bērnam visu nepieciešamo vai arī otra vecāka sniegtais atbalsts ir nepietiekams, tas sniedz tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu. Tiesa lietu iztiesā, pasludina spriedumu, un vecākam uzturlīdzekļu parādniekam ir pienākums to pildīt.

Tiesas nolēmumu izpilda piespiedu kārtā

Ja vecāks uzturlīdzekļu parādnieks tiesas lēmumu labprātīgi nepilda, uzturlīdzekļu piedzinējam – vecākam, īsteno bērnu uzraudzību un aprūpi - jādodas pie zvērināta tiesu izpildītāja - amatpersonas, kas piespiedu kārtā izpildīs tiesas nolēmumu.

Tiesas spriedums izpildāms pēc parādnieka pēdējās zināmās dzīvesvietas, darbavietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, un tiesu izpildītājam jāpieņem izpildei izpildu dokuments, ja parādnieka dzīvesvieta, darbavieta vai nekustamā īpašuma atrašanās vieta ir tiesu izpildītāja amata vietai noteiktajās robežās (iecirknī).

"Parādnieks ir tiesīgs paziņot tiesu izpildītājam, uz kuriem priekšmetiem vispirms būtu vēršama piedziņa."

Uzturlīdzekļu piedzinējam iesniegumā jānorāda piedzinēja personas dati, adrese, kad izsniegts izpildu raksts, parādnieka dzīvesvieta, uzturlīdzekļu parāda summa, kā arī vēlamais piespiedu izpildes līdzeklis. Iesniegumam jāpievieno tiesas spriedums un izpildu dokuments.

Piespiedu izpildes līdzekļi

Tiesu izpildītājs iekārto izpildu lietu un parādniekam nosūta priekšlikumu spriedumu izpildīt labprātīgi. Sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina, un tā labprātīga izpilde pēc izpildu dokumenta iesniegšanas izpildei neatbrīvo parādnieku no sprieduma izpildes izdevumu atlīdzināšanas.

Ja priekšlikums netiek izpildīts, tiesu izpildītājs uzsāk piespiedu izpildes procesu. Civilprocesa likums cita starpā paredz šādus piespiedu izpildes līdzekļus:

 • Piedziņas vēršana uz kustamo mantu

Tiesu izpildītājs apraksta parādnieka mantu tādā daudzumā, kāds nepieciešams, lai dzēstu piedzinējam piespriesto summu un sprieduma izpildes izdevumus. Neapķīlā mantas, kuras būtu neiespējami pārdot, piemēram, vecus televizorus, sadzīves tehniku. Konstatējot transportlīdzekļa esamību, tiesu izpildītājs automašīnai var uzlikt pārreģistrācijas liegumu. Parādnieks ir tiesīgs paziņot tiesu izpildītājam, uz kuriem priekšmetiem vispirms būtu vēršama piedziņa. Ja tiek aprakstīts transportlīdzeklis vai cita reģistrācijai pakļauta kustamā manta, par tās aprakstīšanu paziņo attiecīgajai reģistrācijas iestādei. Aprakstītās kustamās lietas pārdodamas izsolē. Ja parādnieks strādā, saņem pensiju vai stipendiju, piedziņa pret viņa  mantu netiek vērsta.

 • Piedziņas vēršana uz darba samaksu, tai pielīdzinātajiem maksājumiem un citiem parādnieka ienākumiem ārpus darba samaksas

Civilprocesa likuma 593.panta otrā daļa noteic, ka darba devējs pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma sniedz ziņas par to, vai parādnieks strādā pie tā, kāda ir viņa darba samaksa un tai pielīdzinātie maksājumi. Piedzenot uzturlīdzekļus no parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, ieturējumus pēc izpildu dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai 50% apmērā.

Tāpat tiesu izpildītājs pēc piedzinēja lūguma pārbauda, vai darba devējs pareizi izdarījis ieturējumus no parādnieka darba samaksas un cita veida ienākumiem un vai ieturētās summas nosūtījis piedzinējam.

"Ja ir pamats aizdomām, ka persona strādā, taču tiesas piespriestos uzturlīdzekļus bērnam nenodrošina, iespējama parādnieka saukšana pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 170.panta."

Arī Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) administrācija, veicot sadarbību ar tiesu izpildītājiem, tiesībaizsardzības iestādēm, izmantojot pieeju publiskajiem reģistriem, kontrolē parādnieka materiālo stāvokli, lai pārbaudītu, vai no parādnieka uzturlīdzekļu piedziņa nav iespējama.

Ja ir pamats aizdomām, ka persona strādā, taču tiesas piespriestos uzturlīdzekļus bērnam nenodrošina, iespējama parādnieka saukšana pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 170.panta, kas nosaka atbildību par ļaunprātīgu izvairīšanos dot uzturu saviem bērniem, ja tāds pienākums uzlikts ar tiesas spriedumu.

 • Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu

Piedziņa uz parādnieka mantu netiek vērsta, ja parādnieks strādā, saņem pensiju vai stipendiju un piedziņas apmērs nepārsniedz to mēneša ienākumu daļu, uz kuru pēc likuma var vērst piedziņu.

Šogad fonds maksā vairāk

Ja, pārbaudot parādnieka mantisko stāvokli, tiesu izpildītājs konstatē, ka tas algotu darbu nestrādā, nekustamu īpašumu un aprakstei pakļautu kustamu mantu tam nepieder, tiesu izpildītājs piedzinējam izsniedz bezmaksas izziņu, kas ir par pamatu uzturlīdzekļu izmaksai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda līdzekļiem.

UGF  ir fonds, kurš no valsts pamatbudžeta līdzekļiem izmaksā uzturlīdzekļus tiem bērniem, kuriem viens no vecākiem nepilda savas uzturēšanas saistības pret bērnu.

Sākotnēji no fonda līdzekļiem bērniem uzturlīdzekļi tika izmaksāti Ministru kabineta noteiktajā minimālajā uzturlīdzekļu apmērā. Tomēr, pieaugot izmaksājamo līdzekļu apjomam, valsts vairs nevarēja pilnībā uzņemties neapzinīgā vecāka saistības, tādēļ krīzes apstākļos - 2009.gada 1.decembrī - Saeima pieņēma grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, nosakot, ka laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim uzturlīdzekļus no fonda līdzekļiem uzsāktajās uzturlīdzekļu izmaksas lietās un lietās, kas uzsāktas pēc 2010.gada 1.janvāra, izmaksās samazinātā apmērā.

"Uzturlīdzekļu parādam nav noilguma."

No 2013.gada 1.janvāra uzturlīdzekļi no fonda līdzekļiem tiek izmaksāti jau mazliet vairāk. Proti, laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim uzturlīdzekļus no fonda līdzekļiem uzsāktajās uzturlīdzekļu izmaksas lietās un lietās, kas uzsāktas pēc 2013.gada 1.janvāra, izmaksās šādā apmērā:

 • no 2013.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai - 35 latus un par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 40 latu;
 • no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai - 40 latu un par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 45 latus;
 • no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai - 45 latus un par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 50 latu;
 • no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai - 50 latu un par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 55 latus, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto, kā arī nepārsniedzot apmēru, ko noteicis Ministru kabinets atbilstoši Civillikuma 179.panta piektajai daļai.

Uzturlīdzekļu parādam nav noilguma

Uzturlīdzekļu piedzinējiem jāzina, ka starpība starp fonda izmaksātajiem līdzekļiem un tiesas piespriesto uzturlīdzekļu summu nekur nepazūd. Piemēram, tiesa piedzinusi uzturlīdzekļus 100 latu apmērā, fonds izmaksā 35 latus, tātad katru mēnesi parādnieks paliek parādā piedzinējam 65 latus. Šis parāds nekur nepazūd un uzkrājas, bet reāli piedzenams tas būs tikai tad, kad parādniekam parādīsies manta vai līdzekļi. Jebkurā gadījumā informācija par parādnieka parāda apjomu – gan to, kas ir fondam (valstij), gan uzturlīdzekļu piedzinējam – ir iegūstama, vēršoties pie attiecīgā tiesu izpildītāja, pie kura atrodas konkrētā izpildu lieta.

Uzturlīdzekļu parādam nav noilguma. Tas nozīmē, ka līdz pat parādnieka mūža beigām tiesu izpildītājam būs iespējams vērst piedziņu uz jebkuru viņa mantu (tai skaitā darba samaksu, stipendijām, pabalstiem, mantojumu un pat pensiju). Piemēram, pēc vairākiem gadiem vecāks parādnieks uzsāk darba attiecības vai saņem mantojumu. Vispirms tiek ieturēti ar sprieduma izpildi saistītie izdevumi, tad Uzturlīdzekļu garantiju fondam radītie zaudējumi un tad  -  piedzinēja prasījums uz atlikušo gadu gaitā uzkrājušos parāda summu.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI