SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
10. janvārī, 2011
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Finanses
6
12
6
12

Nodoklis no dienesta auto – vai kļuvis vienkāršāks? (I)

Transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām komersants pierāda, kārtojot ar saimniecisko darbību saistīto braucienu uzskaiti.

FOTO: Māris Kaparkalējs, LV

Ar 2011. gada 1. janvāri stājās spēkā jauns likums - Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums. Tas nosaka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objektus, maksātājus, šo nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, atbrīvojumus un nodokļu atvieglojumus.

Ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs atbilst arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu maksātāja un citos normatīvajos aktos transporta nozares nodokļu jomā noteiktajai nodokļu maksātāja definīcijai, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksa neatbrīvo šo personu no citu nodokļu nomaksas, ciktāl normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Līdz ar jauno likumu spēku zaudē Ministru kabineta 28.12.2009. noteikumi Nr. 1666 “Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām”. Turpmāk jautājums tiks apskatīts attiecībā uz dienesta auto.

Saskaņā ar likuma 10. pantu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta īpašumā vai turējumā esošu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas un kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

Ar to jāsaprot, ka saimnieciskās darbības (SD) veicēji šo nodokli nemaksā, jo tiem nav komersanta reģistrācijas apliecība. Ievērojot Komerclikuma 1. panta pirmo daļu, komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība). Tātad uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā komersants, kuram piešķirts komercreģistra reģistrācijas numurs un kura īpašumā vai turējumā ir ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis.

Nodokli nemaksā arī biedrības, reliģiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes un citi, kas nav komersanti.

Likumā noteikts, ka valsts vai pašvaldību iestāžu darbinieki un amatpersonas darba devēja auto nedrīkst izmantot vispār! Pretējā gadījumā to var uzskatīt par valsts mantas apzinātu izsaimniekošanu.

Nodokļa apmērs

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

1) līdz 2000 cm3 - 19 lati mēnesī;

2) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 - 30 lati mēnesī;

3) virs 2500 cm3 - 40 lati mēnesī.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par pārējiem tā transportlīdzekļiem ir 30 lati mēnesī. Tas attiecas arī uz tiem, kas reģistrēti pirms 2005. gada 1. janvāra.

Nodokļa maksāšana

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par katru komersanta īpašumā vai turējumā esošo transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par attiecīgo periodu, tas ir, par mēnešiem, kuros šie transportlīdzekļi ir komersanta īpašumā vai turējumā.

Komersants pirms attiecīgajā kalendārajā gadā veicamās valsts tehniskās apskates iemaksā valsts budžetā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa summu par mēnešiem no kārtējā kalendārā gada sākuma vai mēneša, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz komersanta kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanas brīdim, ieskaitot mēnesi, kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate.

"Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par pārējiem tā transportlīdzekļiem ir 30 lati mēnesī."

Pārējo uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa summu par atlikušo kalendārā gada laiku komersants iemaksā valsts budžetā līdz attiecīgā kalendārā gada 15. decembrim. Komersantam ir tiesības šo nodokli samaksāt pirms tehniskās apskates pilnā apmērā par visu kalendāro gadu.

Nodokļa summu komersants aprēķina un maksā kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD). Maksājot kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, jāmaksā atsevišķi par katru transportlīdzekli un maksājuma uzdevumā kā mērķi norāda tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis.

Atbrīvojumi

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā:

  1. par operatīvajiem transportlīdzekļiem;
  2. par vieglajiem taksometriem;
  3. par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kā tādi noteikti šai personai saistošā līgumā ar transportlīdzekļu ražotāju un kurus komersants deklarējis CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
  4.  ja komersantam vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma, par viņa īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants deklarējis CSDD reģistrā;
  5. par transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis CSDD reģistrā.

To, ka vieglais transportlīdzeklis atbilst kādam no minētajiem nosacījumiem, komersants deklarē CSDD reģistrā, izmantojot CSDD nodrošinātos e-pakalpojumus. Deklarēšana par attiecīgo kalendāro gadu veicama līdz iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrim. Attiecībā uz tādu transportlīdzekli, kuru komersants ieguvis īpašumā vai turējumā, deklarēšana par turpmāko kalendārā gada laiku veicama piecu dienu laikā no transportlīdzekļa reģistrācijas dienas.

Transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām komersants pierāda, kārtojot ar SD saistīto braucienu uzskaiti, kurā norāda:

  1. transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu;
  2. brauciena maršrutu, datumu, sākuma un beigu laiku.

Komersants uzskaiti kārto, izmantojot maršruta kontroles sistēmu, kas nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu. Komersanta pienākums ir saglabāt maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus (elektroniskā vai izdrukas formā) likumā “Par grāmatvedību” noteiktajos termiņos un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Par maršruta kontroles sistēmu uzskata iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā.

"Komersanta pienākums ir saglabāt maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus - elektroniskā vai izdrukas formā."

Uzskaites un līdz ar to arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību komersants nevar mainīt līdz kalendārā gada beigām.

Jāatceras, ka vadītājam ir jāizdod rīkojums auto lietošanas uzdevuma veikšanai!

Šai gadījumā gribētu piebilst, ka likuma “Par grāmatvedību” 3. pants nosaka: uzņēmuma vadītājs (komersants un visi citi) organizē grāmatvedības kārtošanu atbilstoši šā likuma prasībām. Savukārt MK 21.10.2003. noteikumu Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41. punktā ir iekļauta arī kārtība, kādā dokumentē un uzskaita uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, tai skaitā ar uzņēmuma SD saistītos transportlīdzekļu izmantošanas izdevumus, kā arī izdevumus, kuri saistīti ar uzņēmuma kā darba devēja vieglo pasažieru automobiļu izmantošanu personīgajām vajadzībām un kurus nosaka, ņemot vērā nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasības, organizē attaisnojuma dokumentu apgrozību un kārto grāmatvedības reģistrus.

Tādējādi uzskatu, ka tiem komersantiem, kam nav ierīkota GPS sistēma, jo par to, protams, ir jāmaksā, jāved ceļazīmes vai maršruta lapas vai jāveic cita līdzvērtīga uzskaite, kas nodrošina auto izmantošanu vai degvielas izlietošanu saimnieciskajai darbībai. Kamēr MK noteikumi Nr. 585 nav mainījušies, nevar uzskatīt, ka komersants ar savu auto neveic SD. Ja šāds jautājums nonāktu līdz tiesai, tad iestādes lēmums tiktu atcelts.

Nodokļa atmaksāšana

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli VID atmaksā komersantam, kas savā īpašumā esošo transportlīdzekli, par kuru šis nodoklis samaksāts, kārtējā gada laikā atsavina vai noņem no uzskaites sakarā ar tā likvidāciju. Samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem pēc transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites, ieskaitot mēnesi, kurā tas no uzskaites noņemts.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli VID atmaksā komersantam, ja tas savā turējumā esošo transportlīdzekli, par kuru šis nodoklis samaksāts, nodod atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam. Nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzeklis nodots atpakaļ īpašniekam.

Nodoklis netiek atmaksāts, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs attiecīgi ir kļuvis par tā paša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku.

Lai saņemtu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, komersants ne vēlāk kā līdz tam ceturksnim sekojošā mēneša 10. datumam, par kuru pieprasa atmaksu, iesniedz VID iesniegumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, kurā norāda katra tā automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu, un to mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli VID atmaksā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņēmis attiecīgo iesniegumu.

Turpmāk – rīt un parīt – par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa saistību ar citiem – iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli.

Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU