PAR PORTĀLU
>
Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei.
TĒMAS

Lietošanas noteikumi

"Latvijas Vēstneša" portālu (saīsinātais nosaukums – LV portāls) uztur valsts kapitālsabiedrība "Latvijas Vēstnesis", kam pieder domēna "www.lvportals.lv" lietošanas tiesības un tajā izvietotais saturs.

Pamatojoties uz Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 14. panta otro daļu,"Latvijas Vēstnesis" ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu. LV portāls ir šīs platformas sastāvdaļa, kas nepastarpināti sniedz sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju un veicina kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti.

LV portāla saturs lietotājiem ir pieejams bez maksas.

Persona LV portālu var lietot kā viesis vai reģistrēts lietotājs. Reģistrētiem lietotājiem ir tiesības komentēt LV portāla saturu atbilstoši lietošanas noteikumiem.

LV portāla lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem – fiziskām vai juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem un amatpersonām, kas lasa, iesūta, komentē, pārpublicē vai citādi izmanto LV portāla saturu.

LV portāla redakcijai ir tiesības grozīt LV portāla lietošanas noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī LV portālā.

LV portāls informē lietotājus par LV portāla darbības un/vai pieejamības traucējumiem, ja tādi ir prognozējami, publicējot paziņojumu LV portāla sākumlapā.

Personas datu apstrādi LV portāls īsteno saskaņā ar oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" Privātuma politiku.

LV portāla lietotāja konts (reģistrētie lietotāji)

Lai nodrošinātu interakciju ar LV portāla saturu, persona var izveidot LV portāla lietotāja kontu, izmantojot kādu no sociālo tīklu kontiem, vai izveidot autonomu LV portāla kontu.

Ja vairāki lietotāju konti izveidoti ar vienu un to pašu e-pasta adresi, konti tiek apvienoti.  

LV portāla kontu lietotājs var dzēst, kā arī mainīt informāciju par lietotāju (piemēram, lietotājvārdu).

Lietotāja konts nodrošina lietotājam iespēju saņemt paziņojumu, ja uz komentāru sniegta replika.

LV portālā tiek uzkrāti sekojoši lietotāja dati:

Datu kategoriju veidi Publisks / privāts Datu apstrādes ilgums

Vārds

tiek rādīts pie komentāra, ja lietotājs komentējot nenorāda citu vārdu

Līdz lietotājs dzēš savu profilu.

Uzvārds (ja tiek iesniegts ar sociālo tīklu autorizācijām)

publiski netiek attēlots

Līdz lietotājs dzēš savu profilu.

Parole

publiski netiek attēlots

Līdz lietotājs dzēš savu profilu.

E-pasts

publiski netiek attēlots

Līdz lietotājs dzēš savu profilu.

LV portālā tiek saglabāti sekojoši dati par lietotāja veiktajām darbībām:

Datu kategoriju veidi Publisks / privāts Datu apstrādes ilgums

Komentāri

tiek attēlots publiski

Bez termiņa ierobežojuma

(dzēšot profilu, ieraksts saglabājas)

Komentēšanas noteikumi

LV portāla mērķis ir veicināt atvērtu dialogu starp indivīdu, sabiedrību un valsti un sniegt ieguldījumu zinošākas sabiedrības izaugsmē, tādēļ LV portāls atbalsta inteliģentu un jēgpilnu diskusiju kultūru, ievērojot savstarpēju cieņu, pieklājību un izvairoties no vārdiskiem izteikumiem, kas radītu vai vairotu LV portāla lietotāju naidu, goda un cieņas aizskārumu.

LV portāls nodrošina lietotājiem iespēju izteikt attieksmi, piešķirot novērtējuma atzīmi, tikai reģistrētie lietotāji var izteikt viedokli par publikācijām komentāru formā.

Lietotājs ir atbildīgs par sniegto informāciju un komentāros izteikto viedokli.

Lietotājs nevar patstāvīgi dzēst savus komentārus, taču var atsaukt sniegto informāciju, sazinoties ar LV portāla redakciju.

LV portāla redakcijai, izvērtējot katru atsevišķu gadījumu, ir tiesības dzēst komentāru, ja tas neatbilst lietošanas noteikumiem, tostarp:

 • aizskar personas godu un cieņu;
 • satur necenzētus vārdus;
 • kurina naidu un/vai aicina uz agresīvu rīcību;
 • reklamē citus tīmekļa resursus saišu formā. 

Ievietojot komentāru, lietotājs atzīst, ka piekrīt LV portāla lietošanas un komentēšanas noteikumiem un neizvirza pretenzijas par to komentāru dzēšanu, kas neatbilst šiem noteikumiem.

Kanāla "E-konsultācijas"  lietošanas noteikumi

Mērķis, saturs, ierobežojumi

Izmantojot elektronisko formu, LV portāla lietotājam ir iespēja iesūtīt jautājumu un saņemt uz to e-konsultāciju. 

E-konsultācija ir informatīva rakstveida atbilde uz lietotāja iesūtītu jautājumu, kas publicēta LV portāla satura kanālā “E-konsultācijas”. Atbildes saite tiek nosūtīta lietotājam uz viņa norādīto e-pastu.

Lietotājs ir fiziska persona, kura, norādot faktiskos apstākļus, uzdod jautājumu par savu privāto tiesību aizsardzību konkrētā situācijā, tostarp par: 

 • tiesību aktos noteiktām personas tiesībām un pienākumiem;
 • procesu norisi valsts iestādēs, tiesās un citās valsts institūcijās;
 • valsts un pašvaldību pakalpojumiem.

E-konsultācijas atbildes autors ir LV portāla redaktors vai attiecīgas valsts institūcijas, profesionālās organizācijas vai citas kompetentas institūcijas pārstāvis.

E-konsultācijas netiek sniegtas:

 • par strīdu noregulēšanu pēc būtības (īpaši par mantiskiem jautājumiem, kompensāciju apmēru u. tml.);
 • juridiskām personām (uzņēmumu un institūciju darbiniekiem savas profesionālās darbības veikšanai); 
 • izglītības, studiju darbu izstrādei un zinātniski pētnieciskiem mērķiem;
 • izņēmuma gadījumos, informējot lietotāju, ja tam redakcijas ieskatā ir pamats.

E-konsultācijām ir informatīvs raksturs. Lietotājam jāņem vērā, ka par atsevišķu normatīvo aktu piemērošanu tiesību zinātnē vai tiesu praksē attiecīgajā brīdī var pastāvēt diskusijas. Var atšķirties arī lietpratēju viedokļi un interpretācija. Savu tiesību aizsardzībai ieteicams izmantot kvalificētu speciālistu pakalpojumus.

Jautājumu iesniegšana un atbilžu saņemšana

LV portāls viena kalendāra mēneša ietvaros datubāzē reģistrē 250 lietotāju iesūtītus jautājumiem. Pēc limita sasniegšanas jautājumu iesūtīšanas iespēja tiek atjaunota nākamā kalendāra mēneša pirmajā dienā. 

Lietotāja pienākums pirms jautājuma iesniegšanas ir pārliecināties, vai līdzīga satura jautājums nav ticis uzdots un atbildēts iepriekš. E-konsultāciju arhīvs ir pieejams šeit.

Iesniedzot jautājumu, lietotājs obligāti norāda savu e-pasta adresi. 

Lai saņemtu paziņojumu par sagatavoto atbildi, kā arī LV portālam atsevišķos gadījumos būtu iespēja sazināties ar lietotāju jautājuma precizēšanai, pirms jautājuma nosūtīšanas lietotājam jāpārliecinās, ka e-pasts norādīts precīzi.

Lietotāja e-pasta adrese LV portālā netiek publicēta un izpausta trešajām personām.

LV portāls nodrošina atbildes sniegšanu mēneša laikā no jautājuma reģistrācijas datubāzē brīža, izņemot gadījumus, kad atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.

LV portāls nesniedz atbildes uz jautājumiem, kas neatbilst šiem noteikumiem, par to informējot jautājuma iesniedzēju.

Fiziskās personas datu aizsardzība

Nosūtot jautājumu e-konsultācijas saņemšanai, persona piekrīt savu norādīto personas datu publicēšanai LV portālā ar mērķi saņemt atbildi uz iesūtīto jautājumu.

Saņemot jautājumu, kurā ietverti iesniedzēja vai citas personas dati, LV portāls var pieņemt lēmumu aizklāt personas datus saturošo jautājuma daļu. Ja, aizklājot personas datus, vairs nav iespējams saprast jautājuma saturu, iesniedzējs tiek uzaicināts jautājumu formulēt citādi. Ja tas nav iespējams, atbilde uz e-konsultāciju netiek sniegta.

Pēc personas pieprasījuma LV portāls dzēš iesūtīto jautājumu, ja tas satur personas datus.

LV portāls neglabā fizisko personu datus.

Kanāla "Dienaskārtībā" lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotie termini

Kanāls “Dienaskārtībā” ir viens no LV portāla satura kanāliem, kurā tiek publicēts ārējo  autoru (iesniedzēju) iesūtīts saturs – preses relīzes. Iesūtītā informācija atbilstoši saturam tiek sistematizēta šādās rubrikās: 

Atklāta vēstule – vēstule, kurā pausts viedoklis par sabiedrībai nozīmīgu jautājumu un kura fiziskās personas, amatpersonas, nevalstiskās organizācijas, partijas vai cita subjekta vārdā nosūtīta valsts vai pašvaldības institūcijai vai amatpersonai, vai citam subjektam, kas attiecīgajā jautājuma pilda valsts vai pašvaldības funkciju.

Amatpersonas runa – runa, ko attiecīgajā dienā Valsts prezidents, Ministru prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, ministrs vai Satversmes tiesas priekšsēdētājs ir teicis publiskā pasākumā Latvijā vai ārvalstīs.

Relīze – informācija par būtiskiem jaunumiem, paziņojums par plānotu notikumu vai viedoklis par notiekošo jomā, kas saistīta ar valsts varas īstenošanu.

Autors (iesniedzējs):

 • valsts institūcija – konstitucionālās un neatkarīgās institūcijas, valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesu varas institūcijas un tām piederīgas personas, valsts dibinātās augstskolas;
 • pašvaldība – par sabiedriski nozīmīgu notikumu vai jautājumu, kas saistīts ar tai piekritīgo funkciju īstenošanu;
 • valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība – informāciju par būtiskiem jaunumiem, paziņojumu par plānotu notikumu vai viedokli par notiekošo jomā, kas saistīta ar tai piekritīgo funkciju īstenošanu;
 • fiziska persona – tikai rubrikā “Atklātā vēstule”, ievērojot rubrikas satura ietvaru;
 • nevalstiskā organizācija, profesionālā asociācija, biedrība – tikai informāciju par būtiskiem jaunumiem, paziņojumu par plānotu notikumu vai viedokli par notiekošo jomā, kas saistīta ar valsts varas īstenošanu.

Saturs – paziņojumi, vēstules, runas un cita preses relīzes formā izplatīta informācija, ko sagatavo un iesūta autors.

Satura iesūtīšana, publicēšana un labošana

Autors publicēšanai paredzēto saturu nosūta LV portālam uz e-pasta adresi pr@lv.lv.

LV portāls publicē iesūtīto saturu saņemšanas datumā, ja tas saņemts līdz plkst. 18.00, vai nākamajā dienā pēc saņemšanas, ja tas saņemts pēc plkst. 18.00. Saskaņojot ar redakciju, iesūtītais saturs var tikt publicēts saņemšanas dienā arī gadījumos, ja tas saņemts pēc iepriekš norādītā laika.

Autoram ir tiesības labot iesūtīto saturu, nosūtot uz e-pasta adresi pr@lv.lv laboto saturu pilnā apmērā, pievienojot piezīmi “Precizēts” vai “Labots”. LV portāls kļūdaino saturu aizstāj ar precizēto.

Par iesūtīto saturu, tā autentiskumu un precizitāti atbild autors. Tā kā LV portāls iesūtīto saturu nerediģē un nemaina, tas neatspoguļo LV portāla un VSIA “Latvijas Vēstnesis” viedokli.

Neatkarīgi no autora LV portāls kanālā “Dienaskārtībā” nepublicē:

 • saturu, kas pauž vienīgi emocionālu attieksmi pret faktiem, neminot un neanalizējot tos;
 • komerciāla satura paziņojumus;
 • reklāmas;
 • saturu, kurā atrodama saite uz ārējo resursu, kas satur informāciju, kuru LV portāls nepublicē;
 • kultūras pasākumu afišu;
 • recenzijas;
 • personīga rakstura saturu;
 • saturu, kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, ar mērķi aizsargāt personas tiesības un brīvības (goda un cieņas aizskaršana, naida kurināšana u. c.).

“Dienaskārtības” satura izmantošanas rīki

Arhīvā pieejams saturs no 01.01.2008.

Saturu iespējams meklēt un atlasīt, izmantojot filtru vai kalendāru, pārsūtīt, drukāt, kā arī komentēt un pievienot sociālajos tīklos.

Pēdējās veiktās izmaiņas: 14.11.2021.