NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
04. septembrī, 2019
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Tieslietas
9
9

Ar naudas atmazgāšanas novēršanu saistītie normatīvie akti – arī angļu valodā

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Likumi.lv

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vietnē likumi.lv pieejami svarīgākie “Moneyval” likumi, noteikumi un rīkojumi arī angļu valodā.

VSIA “Latvijas Vēstnesis” Oficiālo publikāciju departamenta direktore, vietnes likumi.lv galvenā redaktore Inese Luste skaidro, ka kopumā vietnē likumi.lv publicēti 27 jauni vai aktualizēti tiesību aktu tulkojumi. Piemēram, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma tulkojumi tika aktualizēti atbilstoši šī gada jūnijā veiktajām izmaiņām. Bet, piemēram, Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumi Nr. 419 “Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu” un daudzi citi normatīvie akti tika iztulkoti pirmo reizi.

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Inta Salinieka, vaicāta, kāpēc tulkošanai tika izvēlēti konkrēti likumi, nevis pilnīgi visi likumi, kas skar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu vai tā saucamo naudas atmazgāšanas novēršanu, atbild, ka “nebija nepieciešams steidzamības kārtībā tulkot tos normatīvos aktus, kuri šajā periodā nav tikuši grozīti vai kuri nav attiecināmi uz progresa pierādīšanu Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” tehnisko (sistēmas normatīvo aktu atbilstība) rekomendāciju izpildē”.

Savukārt Valsts valodas centra (VVC) Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītāja Digna Lapiņa atzīst, ka likumu un Ministru kabineta noteikumu tulkošana angļu valodā īpašas grūtības neradīja, jo terminoloģija angļu valodā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu ir labi izstrādāta, kā arī ir pieejami daudzi avoti, piemēram, “Moneyval” dokumenti, starptautisko finanšu institūciju materiāli u. c. Šīs jomas tiesību akti ir rakstīti labā un saprotamā latviešu valodā, līdz ar to VVC tos tulkot bijis diezgan viegli. Lielu atbalstu sniegušas arī ministrijas, kas, saskaņojot tulkojumus, vērsa VVC uzmanību uz tādiem Latvijas tiesību aktu tulkojumos izmantotajiem terminiem, kas starptautiskajā praksē laika gaitā ir aizstāti ar citiem terminiem.

Likumu tulkojumu publicēšanu vietnē likumi.lv paredz Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra noteikumu Nr. 101 “Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi” 8. punkts. Lai piekļūtu tulkojumam, jāklikšķina uz karodziņa simbola tiesību akta pasē. Tulkojumu var meklēt arī meklētājprogrammā “Google Search”, ja ir zināms tā angliskais nosaukums.

“Moneyval” 5. kārtas novērtēšanas 2018. gada 23. augusta ziņojumā par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitāti tika norādīts, ka no 11 analizētajiem efektivitātes rādītājiem divos – “Juridiskās personas un veidojumi” un “Mērķētas finanšu sankcijas proliferācijas finansēšanas apkarošanai” – saņemts zems novērtējums, par mazefektīvu atzīstot rīcību divās jomās: patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā. Līdz ar to Latvija no “Moneyval” saņēmusi daudzus ieteikumus: daļa rekomendāciju attiecas uz normatīvā regulējuma atbilstību, daļa – uz šībrīža sistēmas efektivitāti. Mūsu valstij pastiprināts arī kontroles režīms un pastāv draudi iekļūt tā dēvētajā pelēkajā sarakstā. Tāpēc Latvijai īsā laika periodā būtiski jāpaaugstina sistēmas efektivitāte.

Tulkotie normatīvie akti

 

Nosaukums latviešu valodā (saite uz normatīvo aktu)

Title in English (Link to the Regulation)

1.        

MK noteikumi Nr. 706 – Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs veicamo notariālo funkciju noteikumi

Cab. Reg. No. 706 – Regulations Regarding Notarial Functions to be Performed in Diplomatic and Consular Representations of the Republic of Latvia Abroad

2.        

MK noteikumi Nr. 750 – Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtība, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi

Cab. Reg. No. 750 – Procedures by which Military Aviation Aircrafts shall use Civil Aviation Aerodromes, and Civil Aviation Aircrafts shall use Military Aviation Aerodromes

3.        

MK noteikumi Nr. 804 – Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem

Cab. Reg. No. 804 – Regulations Regarding Quality Standards for Soil and Ground

4.        

MK noteikumi Nr. 107 – Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība

Cab. Reg. No. 107 – Tendering Procedures for Procurement Procedures and Design Contests

5.        

MK noteikumi Nr. 419 – Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu

Cab. Reg. No. 419 – Regulations Regarding the Imposition of National Sanctions in Relation to Subjects Connected with the Nuclear Programme and Political Regime Implemented by the Democratic People’s Republic of Korea

6.        

MK noteikumi Nr. 233 – Finanšu sektora attīstības padomes nolikums (ar grozījumiem līdz 12.02.2019.)

Cab. Reg. No. 233 – By-laws of the Financial Sector Development Board (with amendments to 12.02.2019.)

7.        

MK noteikumi Nr. 328 – Sankciju koordinācijas padomes nolikums

Cab. Reg. No. 328 – By-laws of the Sanctions Coordination Board

8.        

MK noteikumi Nr. 327 – Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība

Cab. Reg. No. 327 – Procedures for the Proposition and Enforcement of International and National Sanctions

9.        

MK rīkojums Nr. 390 – Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu

Cab. Order No. 390 – Regarding the Imposition of Financial Restrictions in Relation to Subjects Connected with the Nuclear Programme and Political Regime Implemented by the Democratic People’s Republic of Korea

10.     

MK rīkojums Nr. 137 – Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu

Cab. Order No. 137 – Regarding the Imposition of Financial Restrictions in Relation to Subjects Connected with the Nuclear Programme and Political Regime Implemented by the Democratic People’s Republic of Korea

11.     

Likums “Par 1995. gada 24. jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem”

On the UNIDROIT Convention of 24 June 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

12.     

Likums “Par 1970. gada 14. novembra UNESCO Konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu”

On the UNESCO Convention of 14 November 1970 on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property

13.     

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 158 – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu (ar grozījumiem līdz 28.03.2019.)

Latvijas Banka Reg. No. 158 – Requirements for the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing upon Carrying out Buying and Selling of Foreign Currency Cash (with amendments to 28.03.2019.)

14.     

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 13 – Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

Financial and Capital Market Commission Regulatory Provisions No. 13 – Regulatory Provisions for the Management of Sanctions Risk

15.     

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 1 – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi

Finance and Capital Market Commission Regulatory Provisions No. 1 – Regulatory Provisions for the Money Laundering and Terrorism Financing Risk Management

16.     

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 176 – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu

Latvijas Banka Regulation No. 176 – Requirements for the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing and Sanctions Risk Management upon the Purchase and Sale of Cash in Foreign Currencies

17.     

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 36 – Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi (ar grozījumiem līdz 16.07.2019.)

Latvijas Banka Regulation No. 36 – Regulation for Purchasing and Selling Cash Foreign Currencies

Aktualizētie normatīvie akti

 

Nosaukums latviešu valodā (saite uz normatīvo aktu)

Title in English (Link to the Regulation)

1.                    

Grozījumi MK noteikumos Nr. 364 – Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā (līdz 11.09.2018.)

Cab. Reg. No. 364 – Procedures for the Licensing and Supervision of Merchants which Provide Recruitment and Placement Services in Manning the Ship’s Crew (with amendments to 11.09.2018.)

2.                    

Grozījumi MK noteikumos Nr. 279 – Ceļu satiksmes noteikumi (līdz 28.08.2018.)

Cab. Reg. No. 279 – Road Traffic Regulations (with amendments to 28.08.2018.)

3.                    

Grozījumi MK noteikumos Nr. 50 – Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi (līdz 02.04.2019.)

Cab. Reg. No. 50 – Regulations Regarding the Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Objective 1.1.1 “To Increase the Research and Innovative Capacity of Scientific Institutions of Latvia and the Ability to Attract External Financing, Investing in Human Resources and Infrastructure” of the Operational Programme “Growth and Employment” (with amendments to 02.04.2019.)

4.                    

Grozījumi Augstskolu likumā (līdz 18.10.2018.)

Law on Higher Education Institutions (with amendments to 18.10.2018.)

5.                    

Grozījumi Nacionālās drošības likumā (līdz 04.10.2018.)

National Security Law (with amendments to 04.10.2018.)

6.                    

Publisko iepirkumu likums (ar grozījumiem līdz 21.02.2019.)

Public Procurement Law (with amendments to 21.02.2019.)

7.                    

Grozījumi Kontu reģistra likumā (līdz 23.11.2017.)

Account Register Law (with amendments to 23.11.2017.)

8.                    

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (līdz 13.06.2019.)

Law on International Sanctions and National Sanctions of the Republic of Latvia (with amendments to 13.06.2019.)

9.                    

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (līdz 13.06.2019.)

Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing (with amendments to 13.06.2019.)

10.                 

Grozījumi Finanšu nodrošinājuma likumā (līdz 14.09.2017.)

Financial Collateral Law (with amendments to 14.09.2017.)

 

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU